Jak badani oceniają prace lidera Stowarzyszenia

5/5 - (2 votes)

wzór pracy licencjackiej o organizacjach pozarządowych

Na pytanie: Jak określił byś twoje relacje z liderem „Dialogu”, respondenci odpowiadali:

Tablica 6
RODZAJ

ODPOWIEDZI

LICZBA

WSKAŹNIKA

UDZIAŁ

PROCENTOWY

Zdecydowanie dobre 6 15
Raczej dobre 25 62,5
Ani dobre ani złe 3 7,5
Raczej złe 1 2,5
Zdecydowanie złe 0 0
Inne 5 12,5
Razem 40 100
Źródło: Badanie ankietowe.

Jak przedstawia powyższa tablica  77,5 % z badanej grupy ocenia, że ma dobre relacje z liderem Stowarzyszenia; 7,5 % uważa, że relacje pomiędzy nimi a liderem nie są ani dobre ani złe; 2,5 % uważa, że ma złe relacje z liderem. Ponadto 12,5 % stwierdziło, że stosunki kształtują się w zależności od sytuacji.

Na pytanie: kim jest dla badanych prezes Stowarzyszenia „Dialog” Artur Ziemacki, ankietowani odpowiadali: faktycznym liderem (35 %); przyjacielem (12,5 %); dobrym kolegę (22,5 %); osobą, od której dużo się uczą (15 %); człowiekiem, który wie czego chce (5 %);  uważa, że często bywa „grubiański”, ale zawsze można na niego liczyć i ma się w nim oparcie w potrzebie (2,5 %); „dziwnym facetem” (2,5 %). Natomiast 7,5 % uważa, że nie traktują Artura jak lidera. Osoby te stwierdziły, że niektórzy członkowie boją się z nim rozmawiać, wypowiadać swoje zdanie, a także uważają, że nie można na nim polegać.

Na pytanie o to z  jakimi problemami badani zwracają się do lidera „Dialogu” ankietowani odpowiadali, że: nie zwracają się do niego z żadnymi problemami (42,5 %); ze wszystkimi, w których jest im w stanie pomóc (27,5 %); z problemami dotyczącymi Pracowni (7,5 %);  przede wszystkim z problemami miłosnymi (5 %); z problemami innych osób przynależących do „Dialogu”(2,5 %); z problemami dotyczącymi działania „Dialogu” (2,5 %). Natomiast 12,5 % badanych  nie odpowiedziało na to pytanie.  

Rysunek 8

Na co możesz liczyć ze strony lidera Dialogu”?

W pytaniu tym ankietowani mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź (jednak nie więcej niż 3 odp.). Widać również (rys. 8), że i w tym pytaniu respondenci wskazywali na większość z możliwych odpowiedzi. Najwięcej z ankietowanych wskazało na to, że lider stowarzyszenia zachęca ich do działania (kat. trzecia) i że można z nim szczerze porozmawiać (kat. pierwsza), a także dużo osób spotkało się ze strony lidera z krytyką bądź ironią (kat. czwarta). Natomiast dwie osoby wskazały, że ze strony lidera spotyka je brak czasu i brak zrozumienia; jedna osoba uważa lidera z osobę zarozumiałą i nie odpowiedzialną.

Z analizy odpowiedzi na pytanie jakimi cechami powinni charakteryzować się liderzy „Dialogu” wynika, że zdaniem badanych liderzy powinni być przede wszystkim:  stanowczy; umiejący szybko podejmować decyzje; muszą wierzyć, że to za co się biorą będą potrafili doprowadzić do końca; powinni umieć zachęcić innych do działania; muszą być odpowiedzialni i życzliwi; a także otwarci na problemy i potrafiący wysłuchać inne osoby.

Niektóre z badanych osób wskazywało, że liderzy „Dialogu” powinni odznaczać się cechami podobnymi do tych jakie posiada lider Artur Ziemacki. Z tym, że dodawały one potrzebę aby byli „milsi”, „niekonfliktowi’ i „potrafiący wysłuchać każdego”. Tych cech zdaniem badanych brakuje dla w/w lidera.

Dodaj komentarz