Literatura

 1. Banaszek B., Prawa człowieka: geneza, koncepcje, ochrona, Wrocław 1993.
 2. Blanpain R., Engels Ch. European Labour Law, Kluwer 1995.
 3. Blanpain R., Matey M. Europejskie prawo pracy w polskiej perspektywie. Warszawa 1993.
 4. Bronstein A. S.: The protection of workers’ claims in the event of the insolvency of their employer, International Labour Review wolumin 126, nr 6.
 5. Chmielnicka E.: Gdy pracodawca ma kłopoty. Personel, nr 6/97.
 6. Fijałkowski T. Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.
 7. Florek L. (red) Europejskie prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1996.
 8. Florek L. Prawo Wspólnot Europejskich w zakresie zatrudnienia i stosunków pracy. Warszawa 1993.
 9. Florek L.: Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 4/94.
 10. Gersdorf M. Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Komentarz do ustawy z dnia 29 grudnia 1993.
 11. Gersdorf M.: Ochrona roszczeń pracowniczych na wypadek niewypłacalności pracodawcy według standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 12/92.
 12. Gersdorf M.: Restrukturyzacja gospodarki a ochrona trwałości stosunku pracy i roszczeń pracowniczych. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 1/92.
 13. Gersdorf M.: Tryb realizacji roszczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 6/94.
 14. Gersdorf M.: Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych. Przegląd Sądowy, nr 6/94.
 15. Gienieczko E.: Ochrona roszczeń pracowniczych. Prawo Przedsiębiorcy, nr 14/94.
 16. Hamerska I.: Awaryjna kasa. Nowy Tygodnik Popularny, nr 24/96.
 17. Holzer W. Die Richtlinie zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten ueber den Schutz der Arbeitnehmer bei Zahlungunfaehigkeit des Arbeitsgebers und das Oesterreichische Recht; w Oesterreichisches Arbeitsrecht und das Recht der EG, Wiedeń 1990.
 18. Kalicka B.: Windykacja zaspokojonych roszczeń pracowniczych. Prawo Przedsiębiorcy, nr 43/96.
 19. Kalicka B.: Wypłaty z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Prawo Przedsiębiorcy, nr 22/96.
 20.  Kamiński A., Analiza teoretyczna polskich związków młodzieży do połowy XX wieku, Warszawa 1997 r.
 21. Kamiński A.: Funkcje pedagogiki społecznej, Warszawa 1980 r.
 22. Kupisiewicz Cz.: Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa 1980 r.
 23. Kuźniar R., Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, Warszawa 2000.
 24. Kużniar R., O prawach człowieka, Warszawa 1992.
 25. Lepalczyk J., Rola stowarzyszeń społecznych w edukacji ustawicznej społeczeństwa, „Chowanna” 1982, Nr 4.
 26. Lepalczyk J.: Funkcje wychowawcze stowarzyszeń społecznych, Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 1981, Nr 3.
 27. Łobocki M., Metodologia badań pedagogicznych, Warszawa 1982 r.
 28. Majkowski S.: Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Gazeta Prawna, nr 63/97.
 29. Malinowska I., Prawa człowieka i ich ochrona międzynarodowa, Warszawa 1996.
 30. Marzec-Holka K., Pracownicy socjalni i wolontariusze a możliwości reformy pomocy społecznej, Bydgoszcz 1998 r.
 31. Masewicz W. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w praktyce.
 32. Masewicz W. Należności pracownicze w razie niewypłacalności pracodawcy.
 33. Mrozowska M.: Gwarancje dla pracowników. Prawo Pracy, nr 1/98.
 34. Mrozowska M.: Wypłaty z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Prawo Pracy, nr 2/98.
 35. Muszyński H.: Wstęp do metodologii, Warszawa 1970 r.
 36. Niemierko B.: Cele kształcenia, Warszawa 1992 r.
 37. Niezgodzki P.: Kontrola i nadzór nad organizacjami pozarządowymi, Warszawa 2001 r.
 38. Nowak S.: Metodologia badań socjologicznych, Warszawa 1970 r.
 39. Nowakowska M., Marciniak P.: Codzienne partnerstwo poradnik dla działaczy samorządowych i pozarządowych, Warszawa 2000 r.
 40. Nowińska G.: Składanie wniosków o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Serwis Administracyjno Samorządowy, nr 12/97.
 41. Ofiarski Z.: Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 4/94.
 42. Olechnicki K., Załęcki P.: Słownik socjologiczny, Toruń 2002r.
 43. Piankowski M.: Zaspokojenie roszczeń pracowniczych z funduszu gwarancyjnego. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 5/95.
 44. Piekary A.: Terenowa polityka społeczna, Warszawa 1991r.
 45. Pieter J.: Ogólna metodologia pracy naukowej, Wrocław 1967 r.
 46. Pilch T., Lepalczyk J.: Pedagogika społeczna, Warszawa 1995 r.
 47. Pilch T.: Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1998 r.
 48. Raporty z posiedzenia 79 Konferencji MOP (IV – 1, IV – 2a).
 49. Sanetra W.: Roszczenia pracownicze chronione w sposób szczególny. Prawo Pracy, nr 2/96.
 50. Schnorr G., Egger J.: European Communities (w:) International Encyclopaedia for Labour Law and Industrial Relations, Deventer 1990 r..
 51. Słownik polityki, pod redakcją M. Bankowicza, Warszawa 1996.
 52. Sobiech R.: Informator o Organizacjach Pozarządowych i Instytucjach Publicznych Szczecinka, Szczecinek 1999 r.
 53. Sowa K.Z.: Wstęp do socjologii teorii zrzeszeń, Warszawa 1988 r..
 54. Stowarzyszenie Klon / Jawor, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych raport z badania 2002.
 55. Supińska J., Dylematy polityki społecznej, Warszawa 1991 r.
 56. Suzdorf J.: Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Serwis Prawno-Pracowniczy, nr 1/95.
 57. Suzdorf J.: Niewypłacalność pracodawcy. Gazeta Prawna, nr 12/95.
 58. Suzdorf J.: Ochrona roszczeń pracowniczych. Polityka Społeczna, nr 9/94.
 59. Szczuka Z.: Ochrona należności pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Prawo Pracy nr 7/95.
 60. Świętczak M.: (red), Biała księga prawa dla organizacji pozarządowych, Warszawa 2002 r.
 61. Ustawa z dn. 7.04.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104; z 1990 r. Nr 14, poz. 86; z 1996 r. Nr 27, poz. 118; 1997 r. Nr 121, poz. 769; z 1998 r. Nr 106, poz. 668.).
 62. Wejcman Z.: Samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe- współpraca czy odrębność?, Warszawa 1997 r.
 63. Wiśniewski L., Ochrona praw człowieka, Poznań 2000.
 64. Wołda Z., Ochrona praw człowieka, Lublin 1996.
 65. Woźniak E.: Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Gazeta Prawna, nr 31/96.
 66. ZaczyńskiW.: Praca badawcza nauczyciela, Warszawa 1968 r.
 67. Zalewska D.: Ubóstwo. Teorie, badania, Wrocław 1997 r.
 68. Załuska R., Boczoń J.: Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, Katowice 1998 r.

Dodaj komentarz