Bibliografia

 

  1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  2. Komitet Praw Człowieka ONZ: Kilka uwag na temat przestrzegania praw człowieka w Polsce (w związku z czwartym okresowym sprawozdaniem RP z wykonania Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych), 1999
  3. Nowicki A. M., Wokół Konwencji Europejskiej. Krótki komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Zakamycze 2000.
  4. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.
  5. Słownik polityki, pod redakcją M. Bankowicza, Warszawa 1996

Literatura podstawowa

– System ochrony praw człowieka, B. Banaszak, A. Bisztyga, K. Complak,
M. Jabłoński, R. Wieruszewski, K. Wójtowicz, System ochrony praw człowieka Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków, 2003.

– Prawa człowieka. Wprowadzenie, wybór źródeł; opr. Krzysztof Motyka, Wydawnictwo „Morpol” 1999.

– Joanna Hołda, Zbigniew Hołda, Dorota Ostrowska, Julita A. Rybczyńska; Prawa człowieka. Zarys wykładu; Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE 2004.

– Sylwia Jarosz-Żukowska, Prawa człowieka i systemy ich ochrony; Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.

– Roman Kuźniar, Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe; Wydawnictwo naukowe SCHOLAR Spółka z o. o., Warszawa 2002.

– G. Michałowska, Prawa człowieka i ich ochrona, Warszawa 2000.

– Ochrona praw człowieka w świecie, red. Leszek Wiśniewski, Oficyna Wydawnicza Branja, Bydgoszcz-Poznań 2000.

– M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Orzecznictwo, T. 1 i 2, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków 2003.

– M. A. Nowicki, Wybrane orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 1998-2004, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków 2005.

– Prawa człowieka. Dokumenty międzynarodowe. Przekład i opracowanie
B. Gronowska, T. Jasudowicz, C. Mik, Toruń 1993.

–    Nowicki M. A., Europejska Konwencja Praw Człowieka, wyb. i opr. Marek Antoni Nowicki, Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2004.

– Europejska Karta Społeczna. Międzynarodowy Pakt Praw  Gospodarczych Społecznych i Kulturalnych, red. B. Mikołajczyk, Katowice 1993.

Literatura uzupełniająca

– Prawa człowieka w XXI wieku. Wyzwania dla ochrony prawnej; red. CezaryMik, Toruń 2005.

– M. Piechowiak, Filozofia praw człowieka, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1999.

– Szkoła praw człowieka. Słowo wstępne, Ewa Łętowska, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 1998, t.1 –5.

– Marek Antoni Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej. Krótki komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków 2002.

– Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, red. Bogusław Banaszak, Artur Preisner, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2002.

– Piotr Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku; Liber, Warszawa 2000.

– Karta Podstawowych Praw Unii Europejskiej – tekst z objaśnieniami Sekretariatu Konwencji, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków 2001.

– Filip Jasiński, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy ABC,
Warszawa 2003.

Dodaj komentarz