Zagrożenia i szanse przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w aspekcie prawnym

5/5 - (2 votes)

Polska przystępuje do negocjacji z przekonaniem, że członkostwo w Unii Europejskiej jest najkorzystniejszym wyborem z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, stabilności demokratycznego porządku, utrwalania podstaw szybkiego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego i budowania nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego. Wyboru tego dokonujemy jako państwo w pełni suwerenne, opierając się na jednomyślności sił politycznych i szerokiej akceptacji społeczeństwa polskiego i będąc przekonani, że przyjęcie Polski do Unii leży w ogólnym interesie europejskim.

Zaproszenie Polski do negocjacji członkowskich było wynikiem konsekwentnych działań kolejnych rządów i wysiłków całego społeczeństwa polskiego. W ciągu 11 lat Polska przeobraziła się z kraju rządzonego w sposób niedemokratyczny i znajdującego się w głębokim kryzysie ekonomicznym w państwo oparte na rządach prawa, którego wzrost gospodarczy należy do najwyższych w Europie. Członkostwo w Unii Europejskiej będzie sprzyjać umacnianiu reform realizowanych od przełomu 1989 roku. Perspektywa bliskiej integracji z Unią Europejską przyspieszy zakończenie procesu transformacji. Sprawi to, że Polska wejdzie w XXI wiek jako państwo nowoczesne zdolne konkurować na światowych rynkach. Członkostwo w Unii oznaczać będzie świadome podjęcie przez Polskę współodpowiedzialności za kształtowanie polityki europejskiej  i światowej w większym wymiarze i w skuteczniejszy niż dotąd sposób. Dzięki temu Polska będzie mogła skuteczniej wpływać na stabilizację w regionie i promować zasady dobrego sąsiedztwa i współpracy w Europie i na świecie.

Z uwagą obserwujemy rosnące w praktyce Unii Europejskiej znaczenie zasady subsydiarności. Gwarantuje ona poszanowanie suwerenności narodowej, zapewnia realizację kompetencji władz regionalnych i lokalnych oraz stwarza możliwości aktywnego udziału społeczności lokalnych w życiu społeczno-gospodarczym państw Unii. Łączy się ona w naszym rozumieniu z dążeniem do większej przejrzystości i demokratyzacji Unii Europejskiej, które powinny być czynnikami zachęcającymi obywali do aktywnego udziału w integracji europejskiej. Integracja europejska otwiera szansę dla lepszego poznania się naszych narodów i przezwyciężenia poprzez postawę dialogu dziedzictwa sztucznych podziałów politycznych. Polska będzie aktywnie uczestniczyć we wszystkich inicjatywach służących temu celowi. Nasz kraj podziela w pełni cele i zasady integracji europejskiej, które pół wieku temu zostały sformułowane w traktatach europejskich. Najważniejszymi krokami na tej drodze był Jednolity Akt Europejski, Traktat z Maastricht i Traktat z Amsterdamu.

Jednym z zadań Unii Europejskiej jest zapewnienie państwom członkowskim pomocy finansowej w razie kryzysów lub problemów takich jak np.: powodzie, susze, załamanie się rynku itp. Udostępnia nowe technologie wytwórcze, wydobywcze jak i produkcyjne. Dzięki związkowi z Unią Europejską nowe państwo członkowskie ma szansę na szybszy i lepszy rozwój.

Unia Europejska nie tylko daje ale też wymaga. Dlatego też aby nowe państwo mogło wstąpić w jej szeregi, musi ono spełnić pewne określone warunki. Warunkami tymi są np. reformy wewnętrzne jakie musi przeprowadzić państwo kandydujące. Jest to powodem obaw społeczeństwa, które boi się szybkich zmian, które nie dla wszystkich są korzystne.

Praca ta ma na celu ukazanie stron pozytywnych jak i negatywnych przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, czyli zagrożeń i szans dla społeczeństwa polskiego. Społeczeństwo polskie, jak i każde inne dzieli się na różne sektory. W sektorach tych są zwolennicy jak i przeciwnicy tego związku. Pierwszym z nich jest rolnictwo, które jest jednym z dochodów dla budżetu państwa, a także przynosi korzyści dla społeczeństwa. Spory wynikają z kosztów inwestycyjnych jakie będą musieli ponieść sami mieszkańcy wsi. Koszty te jednak przyczyniają się do stworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich. Przeprowadzenie reformy rolnictwa jest jednym z warunków przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, lecz nie tylko ta dziedzina wymaga przeprowadzenia reformy. Dochodzi do tego uzdrowienie polskiego przemysłu oraz zmiany strukturalne pod względem makroekonomicznym.

Zła struktura przemysłu Polski, jaka pozostała po okresie socjalizmu, może doprowadzić do niedostatecznych wyborów fazy drugiej, zwłaszcza o wysokich jak i najwyższych wskaźnikach przetworzeniowych konkurencyjnych na rynkach światowych. Przemysł polski ratuje tańsza, ale w miarę dobrze wykształcona siła robocza, tańsze surowce oraz energia wciąż jednak dotowana przez państwo.

Negatywnym skutkiem wejścia Polski do Unii Europejskiej jest również konkurencja małych firm z dobrze rozwiniętymi już firmami zachodnimi, jak również wzrost bezrobocia, zadłużenie zewnętrzne, trudności okresu przejściowego przy powolnym rozwoju instytucji rynku i handlu zagranicznego oraz niewystarczający wewnętrzny wzrost ekonomiczny i zalew importowanych produktów żywnościowych a także galopujący przyrost ludności.

Mimo tego Unia Europejska to gwarancje praw człowieka, demokracji, własności prywatnej a także wolnego rynku, czyli swoboda przepływu towarów, kapitału, usług i osób.

Integracja z Unią Europejską jest więc wielką szansą i ogromnym wyzwaniem jakie stoją przed nowym pokoleniem Polaków, dając im niepowtarzalną, historyczną możliwość życia w warunkach stabilizacji społeczno-ekonomicznej, dobrobytu, jaki do tej pory był udziałem społeczeństw zachodnich.

Dodaj komentarz