Problem wolności człowieka

5/5 - (2 votes)

Problem wolności człowieka jest w sposób swoisty rozwiązywany przez Kartezjusza i Kanta, opowiadających się za dualizmem kosmosu i człowieka. Uznawali oni wolność człowieka jako wyłom w determinizmie sił i praw przyrody. Kant wolność zakwalifikował jako postulat praktycznego rozumu. Kartezjusz mówił o tajemnicy wolności czło­wieka. Dualizm jest pragmatycznym rozwiązaniem problemu wolności, rezygnującym z teoretycznego jego rozwikłania.

Współcześnie niektórzy autorzy, m. in. Sergei Levitzky, wyróżniają determinizm logiczny: Teoria ta wskazuje na zależność człowieka od praw logiki, prawd zdroworozsądkowych, aksjomatów nauk formal­nych itp. Niektórzy oponenci tej formy determinizmu w imię wolności człowieka odrzucają „dyktaturę prawdy”. Należą do nich adherenci ideologicznego liberalizmu.

Determinizm logiczny jest bezpodstawny z wielu względów. Przede wszystkim prawda jest wartością idealną, dlatego nie łamie realnej wolności człowieka. Przywilejem ludzkiej osoby jest możliwość rozpoznawania obiektywnej prawdy o rzeczywistości, ale równie realna jest alternatywa odrzucenia prawdy. Prawda nie determinuje więc postawy człowieka i jego konkretnych działań. Proklamowana wolność od prawdy (czy wbrew prawdzie) jest akceptacją irracjonali­zmu i rezygnacją z rozumnych wyborów. Jest to ostatecznie wolność pozbawiona obiektywno-personalnej wartości. Prawda nie jest zniewo­leniem człowieka, ale światłem na drodze do wolności rozumnie i odpowiedzialnie przeżywanej.

Na antypodach determinizmu filozoficznego znajduje się indetermi-nizm. Jest on dwojaki: fizykalny i filozoficzny. Indeterminizm fizy­kalny istnieje w wielu odmianach, najbardziej znany z nich to indeter­minizm Wernera Heisenberga. Nie dotyczy on bezpośrednio problema­tyki antropologicznej, choć niektórzy autorzy widzą w nim potwier­dzenie wolności woli człowieka. Indeterminizm filozoficzny nato­miast ma swoje reperkusje w omawianym aktualnie zagadnieniu wolności. Elementy indeterminizmu można odnaleźć u Dunsa Szkota, który sugerował, że wola człowieka posiada własne motywy różne od przedstawianych jej przez intelekt. Wola — w tej interpreta­cji — ma dominować nad poznaniem intelektualnym, które pełni rolę jedynie narzędną. Drugim współczesnym zwolennikiem indetermi­nizmu filozoficznego był Sartre, który wolność uznał za samą istotę człowieka i dlatego propagował maksymalistyczne korzystanie z wol­ności indywidualnej. Chociaż był świadomy społecznych uwarun­kowań człowieka, to jednak równocześnie w imię wolności postulował odrzucenie wszelkich norm: etycznych, społeczno-narodowych i reli­gijnych21. Wolność pojmował jako możliwość dowolnej autokreacji człowieka.

Filozofia klasyczna odrzuca ekstremalne ujęcia problemu ludzkiej wolności, tj. tak determinizm, jak indeterminizm. Ten ostatni nie znajduje potwierdzenia w realiach egzystencjalnych i społecznych ludzkiego życia. Wolność nie jest brakiem powiązań człowieka z ota­czającym go kosmosem i społecznościami, w których żyje i działa. Działanie wolne nie zawsze jest spontaniczne, lecz zwykle ma swoje podstawy: dojrzane wartości, wzorce moralno-społeczne, wpływ środowiska, lektury, przeżywane stany emocjonalne itd.22 To wszy­stko wpływa na wybory człowieka, lecz nie niszczy jego wolności. Indeterminizm filozoficzny jest więc pozbawiony racjonalnych uzasad­nień. Indeterminizm fizykalny jest interesującą teorią przyrodniczą, która świadczy o zmianie klimatu intelektualnego — dotąd nieprzy­chylnego dla idei wolnej woli. Teoria ta nie dowodzi jednak bezpoś­rednio bytowej wolności człowieka, ponieważ człowiek nie wyłamuje się całkowicie z różnych determinant przyrody. Gdyby indeterminizm uznać za podstawową przesłankę istnienia wolnej woli, to byłaby to jej irracjonalizacja. Wolny wybór byłby równoznaczny z wyborem pozba­wionym racjonalnych motywów, czyli wyborem dowolnym lub wręcz samowolnym.

Dodaj komentarz