Pomoc w rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych – prawo

5/5 - (2 votes)

To kolejna konstytucyjna zasada prawa pracy, którą można zrekonstruować pośrednio z art. 69 KRP, który stanowi, że osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą, pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej. Podstawowym aktem prawnym rozwijającym tę zasadę jest ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych . Kierując się zasadą równości szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie ustanawia szereg instrumentów prawnych mających na celu ich zawodową i społeczną rehabilitację.

Ustawa motywuje pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych poprzez m.in. ulgi w podatku dochodowym, przy czym zakłada progresję ulgi w zależności od procentu zatrudnionych. Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników jest obowiązany dokonywać miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przy czym może zostać z tego obowiązku zwolniony o ile niepełnosprawni stanowią minimum 6 % ogółu pracowników.

Ustawa przewiduje również szczególny podmiot gospodarczy nazwany zakładem pracy chronionej (art. 28), który ma na celu nie tyle generowania zysku, co stwarzanie warunków do zawodowej aktywności osób niepełnosprawnych jako jednego z filarów ich społecznej readaptacji. Zakład pracy chronionej podlega szczególnej ochronie państwa co przejawia się w zwolnieniu z większości podatków, niepodatkowych należności budżetowych oraz z wpłat na Fundusz Pracy, sposobie naliczania składki na ubezpieczenie społeczne czy dostępie do preferencyjnych kredytów.

W ramach zakładu pracy chronionej można wyodrębnić tzw. warsztaty terapii zajęciowej celem prowadzenia rehabilitacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych z upośledzeniem uniemożliwiającym podjęcie pracy zarobkowej. Koszty związane z utworzeniem i funkcjonowaniem warsztatów finansowane są ze środków PFRON. Wszystkie przykładowo wskazane wyżej środki służą właśnie realizacji zasady pomocy w rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Dodaj komentarz