Horyzontalna ochrona praw człowieka

5/5 - (3 votes)

„Ochrona praw człowieka jest to zespół praw i wolności, które przysługują każdemu człowiekowi bez względu na rasę, płeć, język, wyznanie, przekonania polityczne, pochodzenie narodowe i społeczne, majątek itp.

Prawa człowieka są prawami o charakterze moralnym i zbiorem postulatów domagających się poszanowania wartości najcenniejszych dla człowieka, takich jak życie, godność, wolność, swobodny rozwój.”[1]

Podstawę prawną dla ochrony praw człowieka stworzyły dwa dokumenty:

  • Karta Narodów Zjednoczonych uchwalona w 1945
  • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka uchwalona w 1948 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

W deklaracji do podstawowych praw zaliczono: wolność, równość, prawo do pracy, ochrony prawnej, azylu, posiadania obywatelstwa, ochrony społecznej, do nauki, zakładania rodziny.

ONZ uchwaliła ponad 60 konwencji szczegółowych przyjętych w ramach Międzynarodowej Organizacji Pracy i UNESCO.


[1] R. Kuźniar, Prawa człowieka, SCHOLAR, Warszawa 2000, s. 45

Dodaj komentarz