Czy zdaniem badanych efekty działania Stowarzyszenia „Dialog” są widoczne. Wnioski z badań

5/5 - (3 votes)

Jak odpowiadali respondenci na pytanie: czy uważasz, że działalność Stowarzyszenie „Dialog” jest znana mieszkańcom miasta Bartoszyce, przedstawia rysunek 9.

Rysunek 9

Źródło: Badanie ankietowe.

Wśród ankietowanych znakomita większość (94,5 %) ankietowanych jest zdania, że działalność Stowarzyszenia „Dialog” jest znana dla mieszkańców, z czego 52 % uważa, że wiele osób w Bartoszycach orientuje się czym zajmuje się „Dialog”. 5 % badanych nie interesowało się tym. Natomiast 97,5 % uważa że działalność „Dialogu” jest odbierana pozytywnie. Natomiast jedna osoba (2,5 %) stwierdziła, że nie zastanawiała się nad tym.

Na pytanie co badani by robili, gdyby nie byli związani z „Dialogiem”, ankietowani odpowiadali, że; „włóczyliby się” po mieście, brali by narkotyki i „imprezowali” (32,5 %);  całymi dniami siedzieliby w domu, oglądali telewizję, bądź grali na komputerze (27,5 %); znaleźliby inne sposoby aby pożytecznie wykorzystać swój czas wolny (17,5 %); nie są w stanie sobie tego wyobrazić (15 %); nie zastanawiali się nad tym (5 %). Pozostałe 2,5 % badanych nie odpowiedziało na to pytanie.

Badani zapytani oto gdzie najczęściej spotykają się ze swoimi znajomymi odpowiadali, że: w „Norze” (Otwarte Miejsce Spotkań Młodzieży) (55 %); na mieście     (17,5 %); w pubach i na dyskotece (15 %);  szkole (10 %); na podwórku przed własnym blokiem (2,5 %). Uzyskane wyniki wskazują na to, że Otwarte Miejsce Spotkań Młodzieży stanowi dla osób badanych istotny element ich życia towarzyskiego.

W wyniku analizy wypowiedzi osób badanych, na pytanie: co by powiedziały dla osoby, która zapytała by je dlaczego warto być w „Dialogu” ułożyłem następujący zbiór argumentów. Warto ponieważ:

  • nigdzie nie przeżyjesz takiej przygody;
  • są tu świetni ludzie i panuje super atmosfera;
  • można się tam wiele nauczyć i poznać wielu wartościowych ludzi;
  • „Dialog” daję możliwości do zrobienia czegoś dla siebie, swojej miejscowości, a także dla innych ludzi;
  • ludzie tam „odwalają kawał dobrej roboty”;
  • tam naprawdę można realizować swoje pomysły, wystarczy tylko chcieć;
  • tam zawsze można liczyć na pomoc i wiele się nauczyć o życiu;
  • tam się można realizować jednocześnie będąc sobą;
  • tam możesz robić dokładnie to co jest dla Ciebie ważne:
  • pozwala on rozwinąć swoje umiejętności i horyzonty, uczy tolerancji, pracy w zespole , kreatywności i wyrażania własnego zdania.

Żadna z badanych osób nie powiedziała, że nie warto być w „Dialogu”. Jedna osoba odpowiedziała, ze nigdy się nad tym nie zastanawiała; natomiast cztery osoby nie podjęły się próby odpowiedzi na to pytanie.

Wnioski płynące z badania

Przeprowadzone badanie ankietowe składało się, z siedmiu części.

Część pierwsza dotyczy wiedzy badanych osób na temat podstawowych informacji o Stowarzyszeniu „Dialog”. W wyniku badania stwierdzono, że w znacznym stopniu informacje te są znane przez respondentów. Z części tej nasuwa się także wniosek, iż należy przeanalizować aktualne cele Stowarzyszenia i określić, czy nie należy wypracować i przyjąć nowych celów, adekwatnych do zmieniającej się sytuacji lub zmienić czy poszerzyć cele obecne.

W część drugiej zawarto opinię, na temat powodów dla, których młodzi ludzie angażują się w działania „Dialogu”. Badania dowiodły, że wśród najistotniejszych powodów, pojawiły się  stworzone przez liderów Stowarzyszenia możliwości do działania, a także panująca w „Dialogu” atmosfera, która przyciąga młodych ludzi.

Część  trzecia omawia opinię respondentów na temat wpływu „Dialogu” na aktywność młodych ludzi. Badania pokazały, że w znacznym stopniu wzrosła aktywność osób objętych działaniami Stowarzyszenia. W większości brali oni czynny udział w realizacji inicjatyw realizowanych przez „Dialog”. Wpływ Stowarzyszenia „Dialog” na młodych ludzi badani oceniają pozytywnie wskazując min. na to że pozwala pożytecznie zagospodarować czas wolny; daje możliwości do działania, a to powoduje wzrost aktywności młodych ludzi, a także wzrost pewności siebie.

Część czwarta analizuje opinie badanych na temat możliwości samorealizacji jaką daje młodym ludziom „Dialog”.  Gro badanych stwierdziło , iż uczestnictwo w działaniach Stowarzyszenia wpłynęło na ich życie. Twierdzą oni także, że nauczyli się czegoś przynależąc do Stowarzyszenia „Dialog”. Należy jednak stwierdzić, że niewielka część respondentów miał możliwość zrealizowania w „Dialogu” własnych pomysłów. Jednak badanie pokazało, że nie wynika to z możliwości jakie badanym, daje „Dialog”, a z czynników motywacyjnych. Wykorzystując wyniki tego badania, liderzy Stowarzyszenia powinni zastanowić się w przyszłości nad wypracowaniem nowych metod motywowania młodych ludzi do wychodzenia z własnymi inicjatywami i ich realizacją.

Część piąta stanowi ocenę pracy lidera Stowarzyszenia Artura Ziemackiego w opinii osób badanych. Wnioski płynące z przeprowadzonego badania pokazały, że lider Stowarzyszenia odgrywa istotną rolę dla osób związanych z „Dialogiem”. Jest on dla nich z jednej strony faktycznym liderem, który jednocześnie motywuje do działania i krytycznie podchodzi do zaangażowania i sposobów wypełniania zadań, przez poszczególnych badanych. Z drugiej strony jest przyjacielem bądź kolegą, z którym można szczerze porozmawiać. Badanie ujawniło również, że są osoby, które czują nie w pełni zadowolone z postawy lidera, a także osoby, które są z nim skonfliktowane. Badania wykazały, że jest potrzeba wypracowania wzoru do jakiego powinni dążyć liderzy Stowarzyszenia.

W części szóstej badani odpowiadali na pytanie: czego im brakuję w „Dialogu”. Przeważającej części respondentów jak wykazało badanie nie brakuję niczego co jest związane z bezpośrednią działalnością Stowarzyszenia. Czasami brakuje natomiast dla części  badanych podstawowych produktów (kawa, herbata, cukier, itp.), które nie zależą od „Dialogu”, gdyż nie ma ono stałych źródeł dofinansowania. Części badanych brakuje realizacji działań, które były prowadzone w szerokim zakresie, a obecnie zeszły na drugi plan. Na uwagę zasługuje fakt dotyczący kryzysów jakie ankietowani obserwowali w „Dialogu”. Przeprowadzone badanie dowiodło, że z kryzami zetknęło się 2/3 osób objetych badaniem. Badanie pokazuje, że należy zastanowić się co zrobić, by do tych kryzysów dochodziło jak najrzadziej.

Ostatnia część badania prowadziła do uzyskania opinii, na temat czy działania „Dialogu” są widoczne wewnątrz i poza Stowarzyszeniem. Wnioski jakie płyną z tej części badania wskazują, że respondenci wysoko cenią działania „Dialogu”, twierdząc że są one widoczne i pozytywnie odbierane przez mieszkańców Bartoszyc. Badania dowodzą także, iż przynależność do „Dialogu” w dużym stopniu wpływa na organizację czasu wolnego młodych ludzi związanych ze Stowarzyszeniem.

Przeprowadzone badania stanowią znaczący lecz nie pełny obraz działania Stowarzyszenia „Dialog”. Ze względu na szeroką problematykę jaką obejmuję temat pracy oraz ograniczone możliwości przeprowadzenia badania na większej liczbie respondentów, a także skromną objętość pracy, przedstawiono w niej jedynie najważniejsze zagadnienia. Mogą one jednak stanowić punkt wyjścia do dalszych badań min. nad wpływem „Dialogu” na młodych  ludzi z miejscowości objętych działaniami Stowarzyszenia, a także nad jego faktycznym odbiorem w społeczności lokalnej.

W świetle powyższych ograniczeń, wydaje się, że założony we wstępie cel jakim było zgromadzenie rzetelnych informacji na temat funkcjonowania, a także efektów działania Północno – Wschodniego Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Inicjatyw  „Dialog” został osiągnięty, a postawiona hipoteza, iż  Stowarzyszenie „Dialog” w swoich działaniach, skutecznie zaspakaja potrzeby i zainteresowania młodych ludzi z Bartoszyc, przynależących do Stowarzyszenia została udowodniona.

Dodaj komentarz