Rozwój międzynarodowej ochrony praw człowieka

5/5 - (4 votes)
 • prawa człowieka w myśli filozoficznej
 • pierwsze narodowe akty prawne
 • początki prawnomiędzynarodowej ochrony praw człowieka
 1. Kuźniar, Prawa człowieka, prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, Warszawa 2002, s. 19-58, 280-297.
 2. Shelton, Historical Development of Interenational Protection of Human Rights, (w:) Documentary File, Vol. 1, 34st Study Session, 30 June-25 July 2003, Strasbourg 2003, s. 55-66.
 3. Kołakowski, Po co nam prawa człowieka, „Gazeta Wyborcza”, 25 października 2003.

Prawa człowieka w systemie ONZ

–     Prawa człowieka w Karcie Narodów Zjednoczonych

 • Kompetencje głównych organów ONZ w zakresie praw człowieka
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
 • Prawa człowieka na Światowej Konferencji Praw Człowieka w Wiedniu w 1993 r.
 1. Dokumenty: (w:) R. Kuźniar, Prawa człowieka… op. cit., s. 406-469.
 • Kuźniar, Prawa człowieka… op. cit., s. 58-100.
 • Drzewicki, Prawa człowieka w Karcie NZ i w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, „Sprawy Międzynarodowe”, lipiec-wrzesień 1998, s. 9-24.
 • Wieruszewski, ONZ-owski system ochrony praw człowieka (w:) B. Banaszak i inni, System ochrony praw człowieka, Zakamycze 2003, s. 57-80.
 • Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka
 • Inne traktaty praw człowieka
 • Uniwersalne mechanizmy kontrolne.
 1. R. Kuźniar, Prawa człowieka… op. cit., s. 101- 132.
 1. Wieruszewski, ONZ-owski system ochrony praw człowieka (w:) B. Banaszak i inni, System ochrony… op. cit., s. 81-114.
 2. Wieruszewski, Reforma traktatowego systemu ochrony praw człowieka, „Sprawy Międzynarodowe”, lipiec-wrzesień 2003, s.36-61.
 • Problem interwencji humanitarnej
 • ICTY, ICTRC, ICC
 • Case study: społeczność międzynarodowa wobec naruszeń praw człowieka w b. Jugosławii
 1. R. Kuźniar, Prawa człowieka… op. cit., s. 305-338.
 2. G. Michałowska, Odpowiedzialność jednostki w prawie międzynarodowym, „Stosunki Międzynarodowe”, t. 22, nr 3-4, s. 25-50.
 3. A. Bieńczyk, Międzynarodowe trybunały karne – sprawiedliwość w niesprawiedliwości?, Rocznik Strategiczny 2001/2002, s. 442-445.
 4. R. Wieruszewski, Społeczność międzynarodowa wobec masowych naruszeń praw człowieka w byłej Jugosławii, Sprawy Międzynarodowe, lipiec-wrzesień 1998, s. 89-113.

Europejskie systemy ochrony praw człowieka

 • Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
 • Mechanizm Kontrolny
 • Podstawowe zasady interpretacji EKPCiPW na przykładzie skarg kurdyjskich i innych.
 1. Tekst EKPCiPW, (w:) R. Kuźniar, Prawa człowieka… op. cit., s. 478-496.
 2. R. Kuźniar, Prawa człowieka… op. cit., s. 172-187.

3. I. C. Kamiński, „Sprawy kurdyjskie” przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

Dodaj komentarz