Opinie badanych na temat wpływu Stowarzyszenia „Dialog” na aktywność młodych ludzi

5/5 - (3 votes)

wzór napisane pracy licencjackiej

Z jakimi formami aktywności młodzieży najczęściej respondenci spotkali się w „Dialogu” (każdy badany mógł zaznaczyć najwyżej 3 odpowiedzi):

Rysunek 3

Jaka przedstawiono na rysunku 3 respondenci jako najczęściej spotykane formy aktywności wskazali prawie na wszystkie z zaproponowanych możliwości, za wyjątkiem jednej. Zdecydowanie najczęściej wymienianymi przez badanych formami aktywności młodzieży, z jakimi się spotkali w „Dialogu” są działania z użyciem ognia (zarówno pokazy jak i warsztaty). Natomiast najrzadziej spotykanymi formami aktywności są wystawy (nikt nie wskazał na tą formę aktywności). Jedna osoba dodała do zaproponowanych form aktywności akcje uliczne (np. pikiety).

Przeważająca część ankietowanych (65 %) twierdzi, że formy aktywności młodzieży w „Dialogu” nie zmieniły się od czasu kiedy zaczęli do niego przynależeć. Natomiast pozostałe 35 % twierdzi, że uległy one zmianie. Zasadniczą kwestią wynikającą z ankiety jest to, iż nie zmieniły się formy aktywności zdaniem osób, które są w Dialogu krócej niż rok. Pozostałe 14 osób jest z Dialogiem związana dłużej niż rok i uważa, że formy aktywności uległy znaczącej zmianie. Osoby te uważają, że wcześniej były to przede wszystkim działania teatralne i imprezy muzyczne. Teraz natomiast są to przede wszystkim działania artystyczne z użyciem ognia, a także duże, skoordynowane inicjatywy z zakresu animacji społeczno – kulturalnej.

Jak ankietowani odpowiadali na pytanie: czy badani brali czynny udział w realizowaniu inicjatyw kulturalnych w „Dialogu”, przedstawia tablica 3.

Tablica 3
RODZAJ

ODPOWIEDZI

LICZBA

WSKAŹNIKA

UDZIAŁ

PROCENTOWY

Zdecydowanie tak 8 20
Raczej tak 16 40
Trudno powiedzieć 9 22,5
Raczej nie 7 17,5
Zdecydowanie nie 0 0
Razem 40 100
Źródło: Badanie ankietowe.

Z badanej grupy 60 % twierdzi, że brało czynny udział w realizacji inicjatyw „Dialogu”; 22,5 % nie jest w stanie tego określić i 17,5 % twierdzi, że raczej nie brały czynnego udziału w realizowanych inicjatywach. Należy dodać, iż w grupie osób, które nie są wstanie określić czy brały czynny udział w działaniach „Dialogu” znaleźli się zarówno tancerze ognia jak i osoby, które starają się być pomocne przy realizacji różnego typu inicjatyw. Ich niezdecydowanie może wynikać z faktu, że nie do końca zrozumieli pojęcie inicjatywa. 

 Rysunek 4

Zdaniem 39 osób  „Dialog” wywiera wpływ na młodych ludzi. Tylko jedna osoba  uważa, że nie. Układ odpowiedzi ankietowanych przedstawia rysunek 4. Wśród osób, które stwierdziły, że „Dialog” wywiera wpływ na młodych ludzi 32 stwierdziły, że jest to wpływ pozytywny min. dla tego, że: pozwala pożytecznie zagospodarować czas wolny; daje możliwości do działania, a to powoduje wzrost aktywności młodych ludzi; powoduje wzrost pewności siebie; ukierunkowuje młodych ludzi; daję szanse zdobycia nowych umiejętności np. taniec z ogniem, organizacja imprez; odciąga młodych ludzi od alkoholu i narkotyków, dając im zajęcie i pokazując „ciemne strony” uzależnień. Natomiast 5 osób stwierdziło, że wpływ „Dialogu” jest zależny od osoby. Ich zdaniem na niektóre osoby „Dialog” wpływa negatywnie ponieważ „odciąga je od obowiązków szkolnych”, a także innych obowiązków. Dwie osoby stwierdziły, że wpływ ten jest negatywny jednak nie podały powodów dlaczego.

Na pytanie: kto w „Dialogu”, zdaniem badanych, w największym stopniu, wpływa/wpływał na to jak się zachowują/zachowywali i co robią/robili, respondenci odpowiadali, że: Artur Ziemacki (prezes Stowarzyszenia) (47,5 %);  każdy w równym stopniu (27,5 %); nie ma takiej osoby (20 %);  trudno powiedzieć (5 %). Widać, że znacząca rolę odgrywa dla badanych wpływ prezesa Stowarzyszenia Artura Ziemackiego.

Rysunek 5

W pytaniu tym ankietowani mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź (nie więcej niż 3 odpowiedzi). Jak widać na rysunku 3 każda z zaproponowanych odpowiedzi została wskazana przez osoby badane i żadna nie uzyskała więcej niż połowę możliwych wskazań. Wynika, z tego, że każdy z badanych znajduję w „Dialogu” coś dla siebie. Najwięcej badanych wskazywało na możliwość „oderwania się” od rzeczywistości (pierwsza kategoria) i znalezienia azylu wśród ludzi podobnych do siebie (trzecia kategoria), a także rozbudzenie własnej aktywności dzięki możliwością jakie daje im „Dialog” (druga kategoria). Najmniej osób spośród badanej grupy znajduje w „Dialogu” możliwość realizacji własnych pomysłów i marzeń (kategoria czwarta), a także możliwości usamodzielnienia się.

Dodaj komentarz