Ochrona praw człowieka w systemie ONZ

5/5 - (3 votes)

Alfredsson, Gudmundur & Eide, Asbjørn, The Universal Declaration of Human Rights, Martinus Nijhoff Publishers, 1999

Alfredsson, Gudmundur & Melander Göran (eds.),  The Raoul Wallenberg Compilation of Human Rights Instruments, Martinus Nijhoff Publishers, 1997

Alfredsson, Gudmundur; Grimheden Jonas; Ramcharan Bertram G. and de Zayas Alfred, International Human Rights Monitoring Mechanisms. Essays in Honour of Jakob Th. Möller,

Martinus Nijhoff Publishers, 2001

Bayefsky, Anne F., How to complain to the UN Human Rights Treaty System, Kluwer Law International, 2003

Bayefsky, Anne F., The UN Human Rights Treaty System in the 21st Century, Kluwer Law International, 2000

Boerefijn, Ineke, The Reporting Procedure under the Covenant on Civil and Political Rights. Practice and Procedures of the Human Rights Committee, School of Human Rights Research – Interstentia – Hart, 1999

Conforti, Benedetto, The Law and Practice of the United Nations, Kluwer Law International, 2000

Halężak, J.i Kuźniar, R. (red), Księga jubileuszowa prof. Janusza Symonidesa, Warszawa 2003.

Jasudowicz, Tadeusz, Administracja wobec praw człowieka, Toruń, 1996

Jasudowicz, Tadeusz (red.), Prawa człowieka w sytuacjach nadzwyczajnych ze szczególnym uwzględnieniem prawa i praktyki polskiej, Toruń, 1997

Kruk Jarosz, M.; Trzciński, J. i Wawrzyniak, J. (red), Konstytucja i władza we współczesnym świecie, Warszawa 2002

Kuźniar, Roman, Prawa Człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, Warszawa 2000

Łopatka, Adam (red), Konwencja o prawach dziecka a prawo polskie, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1991 r.

Łopatka, Adam, Dziecko – jego prawa człowieka, Warszawa, 2000

Michalska, Anna, Komitet Praw Człowieka. Kompetencje, funkcjonowanie, orzecznictwo, Warszawa, 1994

Michalska, Anna, Skarga o naruszenie praw człowieka do Komitetu Praw Człowieka, Warszawa 1995

Ochrona praw człowieka w świecie, Praca zbiorowa pod red. Leszka Wiśniewskiego, Bydgoszcz, 2000

Popławska, Ewa (red), Konstytucja dla rozszerzającej się Europy, Warszawa 2000

Prawa człowieka a policja. Problemy teorii i praktyki, pod red. nauk. Andrzeja Rzeplińskiego, Legionowo, 1994

Prawa człowieka w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej. Raport z badań przeprowadzonych w 1996r., Warszawa, 1996

Prawo człowieka do środowiska naturalnego, Praca zbiorowa pod red. Jerzego Sommera, Wrocław, 1987

Sieghart, Paul, The International Law of Human Rights, Oxford, 1992

Symonides, Janusz Volodin, Vladimir,  A guide to Human Rights. Institutions, Standards, Procedures, UNESCO 2001

Szkoła praw człowieka, Teksty wykładów, Nowicki, Osiatyński, Tischner, Bortnowska, Winczorek, Garlicki, Banaszak, Andrzejewski, Warszawa, 1996

Wieruszewski, Roman:

 • Prawa człowieka. Model prawny, (redaktor i współautor), Ossolineum 1990
 • System ochrony praw człowieka, (współautor), Zakamycze 2003
 • Application of International Humanitarian Law and Human Rights Law: Individual Complaints, in: Implementation of International Humanitarian Law, F.Kalshoven i Y. Sandoz /red/, Martinus Nijhoff Publishers, 1989, s.441 – 458.
 • Skargi indywidualne jako środek międzynarodowej kontroli przestrzegania Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, w: Państwo, prawo, obywatel, J. Łętowski i W. Sokolewicz /red/ Warszawa-Ossolineum 1989, s.657 – 671.
 • Mechanizmy kontrolne Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, w: Państwo i Prawo nr 12 (1991), s.41 – 50.
 • Human rights and current constitutional debates in Central and Eastern Europeans Countries, in: The Strength of Diversity, A. Rosas i J. Helgesen /red/, Kluwer Academic Publishers 1992. s.187 – 206.
 • Case study in the former Yugoslavia: The international mechanisms, their efficiency and failures, in: Monitoring Human Rights in Europe, Arie Bloed i inni/red/, Kluwer Academic Publishers 1993. s.285 – 318.
 • Międzynarodowy Trybunał do spraw zbrodni wojennych dla byłej Jugosławii, Państwo i Prawo nr. 8 (1993), s.60 – 63..
 • International Response to the Human Rights Violations in the Territory of the Former Yugoslavia, in: 19 Polish Yearbook of the International Law 1991-1992.
  • Międzynarodowa reakcja na naruszenie praw człowieka w byłej Jugosławii. Analiza krytyczna, w: Raporty Tadeusza Mazowieckiego z byłej Jugosławii., Renata Hliwa i Roman Wieruszewski /red/ Poznań – Warszawa 1993.
  • Some comments concerning the concept of economic and social rights, in: Social Rights as Human Rights. A European Challenge, K. Drzewicki, C. Krause i Rosas /red/, Abo Akademii University, Abo 1994. s.67 – 72.
  • The Task of the United Nations Special Rapporteur on Human Rights in Former Yugoslavia – The Particular Problems Encountered in the Fulfilment of this Task, Vienna 1995.
  • Społeczność międzynarodowa wobec masowych naruszeń praw człowieka w byłej Jugosławii, w: Sprawy Międzynarodowe, z. 3/1998, s. 89 – 112.
  • Ochrona praw człowieka sprawowana przez Komitet Praw Człowieka (wspólnie z Alfredem de Zayas), w: Ochrona praw człowieka w świecie, Leszek Wiśniewski /red/, Bydgoszcz-Poznań 2000.
  • Zasada równości i niedyskryminacji w świetle orzecznictwa Komitetu Praw Człowieka (wybrane aspekty), Państwo i Prawo, nr 4,(2000), s.40 – 46..
  • Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej w systemie międzynarodowych instrumentów ochrony prawa, w: Konstytucja dla rozszerzającej się Europy, w: Ewa Popławska /red/, Warszawa 2000, s. 45 – 64
  • Rozpatrywanie sprawozdań państw przez Komitet Praw Człowieka, w: Realizacja przez Polskę Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, Warszawa 2000 2, s. 5 – 11.
  • Ewolucja ONZ-towskiego systemu ochrony praw człowieka (wspólnie ze Zdzisławem Kędzią), w: Studia Prawnicze, nr 3-4/2001, s. 157 –174.
  • The European Union Charter of Fundamental Rights-History, Content and Relationship to Polish Law, w ; 25 Polish Yearbook of International Law, 2001.
  • Konwencja genewska jako uniwersalny instrument ochrony uchodźców, w: Ochrona uchodźców. Dziesiąta rocznica przystąpienia Polski do Konwencji Genewskiej, Warszawa 2002. 57 – 68.
  • Od praw obywatelskich do praw człowieka – dylematy ewolucji polskiego systemu ochrony praw człowieka, w: Studia Prawnicze, nr 2/2002.
  • Obywatelstwo Unii Europejskiej a ochrona praw człowieka, w: Prawo europejskie i międzynarodowe, nr 1 /2002.
  • Komitet Praw Człowieka – potrzeba reform, w: Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka, standard prawa i jego realizacja a przyszłe wyzwania, Poznań 2002.
  • Ocena ustawodawstwa o uchodźcach w świetle praktyki funkcjonowania Rady do Spraw Uchodźców, w: Przegląd Legislacyjny, nr 4/2002, s.24 – 43.
  • United Nations treaty bodies and special procedures and the strengthening of democracy, [referat opublikowany na stronie interentowej UNHCHR.ch], Geneva 2002. ss. 18.
  • Komitet Praw Człowieka a zastrzeżenia państw do Paktu Praw Osobistych i Politycznych oraz do Protokołu Fakultatywnego, w: J.Halężak, R. Kuźniar /red/ Księga jubileuszowa prof. Janusza Symonidesa, Warszawa 2003.

Wierzbicki, Bogdan, Sytuacja prawna uchodźcy w systemie międzynarodowej ochrony praw człowieka, Białystok, 1993

Wojtyczek, Krzysztof, Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Kraków, 1999

Dodaj komentarz